خدمات ارائه شده توسط شرکت

روش های شستشوی صنعتی

شستشوی درجا تجهیزات (CIP)

در این روش معمولا جداره داخلی تجهیزات با آن شستشو می گردد، بین تجهیز صنعتی و پکیج شستشو یک سیکل بسته بوجود می آید و طی زمان مشخص محصولات مناسب با نوع رسوب و جنس تجهیزات به حالت سیرکوله در می آید و پس از مدت زمان معین با توجه به پارامترهای شستشو، شستشو متوقف می گردد.

شستشوی جداره خارجی تجهیزات (COP)

در این روش جداره خارجی تجهیزات توسط پاشش به صورت اسپری یا فوم تمیز می گردد. این روش می تواند به صورت آنلاین نیز بر روی تجهیزات انجام گردد.